Vymedzenie pojmov

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy na diaľku uzatvorenej medzi Predávajúcim, spoločnosťou INTERMEA SK s.r.o. a Kupujúcim, vznikajúce na základe predaja a kúpy tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.balibali.eu a určujú zásady obchodných vzťahov medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktorý je zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky na kúpu a predaj tovaru www.balibali.eu.

Predmetom predaja prostredníctvom internetového portálu www.balibali.eu je nábytok, doplnky a služby.

Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením objednávky sa podrobne oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a s týmto vyjadruje svoj súhlas, a to slobodne, vážne, zrozumiteľne, bez nátlaku a tiesne.

"Tovar"  sú všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu a ktoré je predávajúci oprávnený poskytovať prostredníctvom internetovej stránky www.balibali.euna účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v súlade so svojim predmetom podnikania.

"Predávajúci" je firma INTERMEA SK s. r. o. , Sabinovská 8, 821 02 Bratislava IČO: 48 315 796 ,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo: 106534/B, ktorá poskytuje kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).   Tel. kontakt 0905 270 230 (pondelok až piatok) medzi  10:00 – 19:00, sobota 10:00 – 18:00 hod. E-mail: info@balibali.sk 

Kupujúci ("Spotrebiteľ") je subjekt, ktorý odoslaním objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.balibali.eu,  vstúpil do obchodného vzťahu s Predávajúcim.  Kupujúcim sa môže stať len fyzická osoba spôsobilá k právnym úkonom, ďalej právnické  osoby a organizácie. 

 

Zásady

 

Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, zákon č.223/2001  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Všetky údaje o tovare – popis, technické údaje, rozmery, farba, cena a iné údaje sú uvedené pre každý tovar osobitne a predstavujú návrh na uzavretie zmluvy. Rozmery tovaru sú udávané v skutočnej veľkosti v cm, prípadne s určitou toleranciou.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

Kupujúci prostredníctvom objednávky vyjadruje svoj súhlas s kúpou tovaru s uvedenou špecifikáciou a rovnako aj súhlas s vystavením faktúry Predávajúcim bez podpisu tejto faktúry Kupujúcim. Za predpokladu, že Kupujúci poruší tieto všeobecné obchodné podmienky, bude konať v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami, poruší zásady súkromia, sťažuje nákup inému Kupujúcemu, alebo narúša prácu internetového obchodu www.balibali.eu, Predávajúci je oprávnený vykonať opatrenia na zabezpečenie nápravy, ako aj právo zbaviť Kupujúceho možnosti využívať služby internetového obchodu www.balibali.eu.

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaného tovaru vyzvať Kupujúceho k osobnej prehliadke tovaru.

Práva Kupujúceho, ako Spotrebiteľa vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v znení neskorších predpisov.

 

Cena tovaru a cena dodania tovaru

 

Aktuálne ceny tovaru sú stanovené cenníkom Predávajúceho, ktorý sa nachádza na stránke www.balibali.eu. Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane 20% DPH. Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené Kupujúcim. Cena za dodanie tovaru je hradená Kupujúcim osobitne podľa platného cenníka uvedeného na stránke www.balibali.eu, a to s prihliadnutím na hodnotu, objem tovaru a vzdialenosť do miesta dodania. Konečná cena za tovar bude teda zahŕňať cenu tovaru + cenu za dodanie tovaru .

Akciové ceny budú platne uvedené na internetovej stránke www.balibali.eu a budú zohľadnené v objednávke.

Ceny tovaru uvedené v cenníku Predávajúceho môžu podliehať zmenám, a to v závislosti od zmeny cien výrobcov tovaru, dovozcov a pod. Predávajúci zabezpečí pravidelnú aktualizáciu cien tovaru uvedeného na stránke www.balibali.eu. Platná a aktuálna cena tovaru, vrátane výšky nákladov na dopravu bude vždy oznámená Kupujúcemu pred odoslaním objednávky. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu.

 

Objednanie tovaru

 

Kupujúci môže objednať tovar uvedený na internetovej stránke www.balibali.eu:

a)    prostredníctvom elektronického systému na stránke  www.balibali.eu,

b)    písomnou formou: e-mailom na adrese: info@balibali.sk

 

Objednávka vykonaná niektorým z horeuvedených spôsobov sa považuje za záväznú a v súlade so zákonom č, 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho sa chápe ako Zmluva uzavieraná na diaľku.

V prípade objednávky uskutočnenej prostredníctvom elektronického systému na stránke www.balibali.eu je Kupujúci povinný pravdivo a úplne vyplniť elektronický formulár, kde uvedie meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru- druh, cena, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsobom a miesto dodania tovaru. Za predpokladu odoslania objednávky prostredníctvom e-mailu, je potrebné všetky uvedené údaje napísať do textu mailu. Objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky. Predávajúci je povinný pred odoslaním objednávky záväzne Kupujúceho informovať o hlavných vlastnostiach tovaru, celkovej cene tovaru vrátane DPH a cene za dodanie tovaru, ako aj iných poplatkoch, informáciu o dĺžke trvania zmluvy a minimálnej dĺžke trvania záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.   Kupujúci odoslaním objednávky výslovne potvrdzuje, že je oboznámený s povinnosťou zaplatiť cenu objednávky za tovar a dodanie tovaru.

Objednávka bude po jej doručení zaevidovaná v systéme Predávajúceho, čím vzniká obchodný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Najneskôr do 48 hodín (v pracovné dni) Predávajúci zrealizuje overenie objednávky a zabezpečí potvrdenie objednávky (jej časti), ktoré zašle Kupujúcemu na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke. Potvrdenie objednávky bude obsahovať presnú špecifikáciu tovaru - označenie jeho druhu, ceny a množstva, konečnú cenu, spôsob úhrady ceny za dodanie tovaru, spôsob úhrady objednávky, spôsob dodania tovaru a možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu. Takto potvrdená objednávka (jej časť), je považovaná pre obe strany za záväznú. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu: info@balibali.sk

Nákup sa uskutoční vložením vybraného tovaru do nákupného košíka po zvolení farebného prevedenia, počtu ks, prípadne iných doplňujúcich údajov (prípadne výber farebného prevedenia, počtu ks a iných doplňujúcich údajov sa uskutoční až po vložení do nákupného košíka). Registrácia nie je nevyhnutná na kúpu.

Po zvolení tovaru pokračuje Kupujúci kliknutím na ikonu ďalej/pokračovať Objednať a následne pravdivo a úplne vyplní formulár o objednávateľovi, ktorý obsahuje údaje:  meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru- druh, cena, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsobom a miesto dodania tovaru. Predávajúci je povinný pred odoslaním objednávky záväzne Kupujúceho informovať o hlavných vlastnostiach tovaru, celkovej cene tovaru vrátane DPH a cene za dodanie tovaru, ako aj iných poplatkoch, informáciu o dĺžke trvania zmluvy a minimálnej dĺžke trvania záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.   Kupujúci odoslaním objednávky výslovne potvrdzuje, že je oboznámený s povinnosťou zaplatiť cenu objednávky za tovar a dodanie tovaru.  Po jej vyplnení systém požiada o kontrolu údajov a následne kliknutím na ikonu odoslať odošle záväznú objednávku tovaru v nákupnom košíku Predávajúcemu. Následne bude Kupujúcemu doručené potvrdenie o doručení objednávky Predávajúcemu. Do 48 hodín (v pracovné dni) Predávajúci zrealizuje overenie objednávky a zabezpečí potvrdenie objednávky (jej časti), ktoré zašle Kupujúcemu na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke. Až po záväznom potvrdení zo strany Predávajúceho je splnená právna podmienka platnosti občianskej kúpno-predajnej zmluvy. Takto potvrdená objednávka (jej časť), je považovaná pre obe strany za záväznú.

Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu.

Kupujúci môže v objednávke uviesť aj deň a hodinu dodania tovaru, prípadne osobu oprávnenú na prevzatie tovaru v mene Kupujúceho.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri objednávke nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.

 

Platobné podmienky

 

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  1. platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,
  2. platba vopred bankovým prevodom,
  3. platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou),
  4. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),
  5. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
  6. platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu),

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 

Dodacia lehota

 

Dodacie lehoty môžu byť rôzne pre rôzne druhy tovarov uvedených na internetovej stránke www.balibali.eu. Presný termín dodania tovaru, alebo možného odberu tovaru bude Kupujúcemu oznámený pred odoslaním záväznej objednávky Predávajúcemu.

Dodacia lehota je maximálne 10 pracovných dní od doručenia potvrdenia objednávky na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v objednávke. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. Do uvedených lehôt sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja , štátne sviatky a ostatné nepracovné dni.

 

Dodanie a prevzatie tovaru

 

Predávajúci je povinný  dodať tovar Kupujúcemu v požadovanej kvalite, cene a množstve vrátane všetkých jeho súčastí. Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky. V prípade, ak je predmetom objednávky viac ako jeden druh tovaru, budú tieto dodané Kupujúcemu súčasne .

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar v termíne uvedenom v potvrdení objednávky a na adrese uvedenej v objednávke.

Spôsob dopravy Kupujúci uvedie do elektronickej objednávky (formulára pri nákupe cez e-shop, do textu písomnej objednávky zaslanej prostredníctvom e-mailu), alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a)  vlastnou dopravou, vyzdvihnutie tovaru na adrese OC LightPark Račianska 90, Bratislava

b) dopravou zabezpečenou zo strany Predávajúceho podľa cenníka uvedeného na internetovej stránke www.balibali.eu.

Spôsob dopravy si Kupujúci môže vybrať z rôznych možností

V prípade dodania tovaru dopravou zabezpečenou Predávajúcim, je tovar dopravy k budove adresy určenej Kupujúcim. Vynesenie tovaru  nie je zahrnuté v cene dodania tovaru. Pri preberaní produktu je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho na tel. čísle: 0905 270 230  a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Kompletnosť, nepoškodený stav a prevzatie tovaru potvrdí Kupujúci pri prevzatí tovaru podpisom na Expedičnom liste.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom úplného uhradenia ceny tovaru a ceny za dodanie tovaru dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet Predávajúceho/prevzatia tovaru.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru Kupujúcim, alebo jeho splnomocnencom.

Spolu s tovarom bude Kupujúcemu odovzdaná aj dokumentácia: Potvrdenie o zaplatení ceny tovaru a ceny za dodanie tovaru, faktúra.

 

Zrušenie objednávky

 

Kupujúci má možnosť objednávku zrušiť/stornovať maximálne do 24 hodín po odoslaní objednávky bez poplatku a bez udania dôvodu, alebo odstúpiť od zmluvy do 2 pracovných dní  (Odstúpenie od zmluvy). Kupujúci tak môže urobiť mailom na adrese info@balibali.sk

V prípade, že Kupujúci zruší objednávku do 24 hodín a medzitým už zaplatil za objednaný tovar, Predávajúci mu uhradí zaplatenú čiastku bankovým prevodom (príp. pošt. poukážkou) naspäť (na základe dohody).

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, neodpovedá na e-maily atď.

Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim.

 

Vady tovaru, záručná doba a reklamácie

 

Vo všeobecnosti platí, že Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. Podľa druhu vady bude reklamácia na základe vyjadrenia reklamačného technika vyriešená jednou z možností:

a)    odstránením vady

b)    výmenou tovaru, súčastí tovaru

c)    primeranou zľavou z kúpnej ceny

d)    odstúpením od zmluvy.

Náklady na oprávnené reklamácie sú hradené Predávajúcim.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci tiež môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady .

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

Reklamácie si Kupujúci uplatňuje u Predávajúceho, a to prostredníctvom správy mailovej pošty odoslanej na : info@balibali.sk, prípadne poštou na adresu: OC LightPark predajňa Bali Bali, Račianska 90, 831 02 Bratislava,  kde Kupujúci uvedie svoje kontaktné údaje, číslo záručného listu, druh tovaru a údaj o tom, že tovar vykazuje vady a akým spôsobom sa prejavujú. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u Predávajúceho. Na základe týchto informácií sa odporučí Kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Následne Kupujúci doručí reklamovaný tovar Predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu Predávajúcemu/Predávajúci prevezme reklamovaný tovar na vlastné náklady na adrese a v termíne určenom na základe dohody s Kupujúcim/Predávajúci zabezpečí opravu tovaru priamo u Kupujúceho. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými na faktúre.

Reklamácia tovaru bude vybavená ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O postupe vybavovania reklamácie bude Predávajúci Kupujúceho priebežne informovať.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany Kupujúceho alebo osoby, ktorá Kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

Sťažnosti a podnety môže Kupujúci zasielať prostredníctvom správy mailovej pošty odoslanej na : info@balibali.sk alebo poštou na adresu: OC LightPark predajňa Bali Bali, Račianska 90, 831 02 Bratislava. Vybavovanie sťažnosti bude zabezpečené v lehote 7 pracovných dní. Odpoveď bude odoslaná na adresu uvedenú v sťažnosti, alebo podnete. 

 

Odstúpenie od zmluvy

 

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením Kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14  dní odo dňa vrátenia tovaru a odstúpenia od zmluvy celkovú cenu za tovar a dodanie tovaru  Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci, s výnimkou prípadov uvedených v ustanovení § 9 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z.  Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Podmienky odstúpenia od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené na tel. 0905 270 230 , resp. písomnou formou- emailom na: info@balibali.sk a musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru Kupujúceho a Predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručený spolu s tovarom do predajne Predávajúceho na adresu:  OC LightPark predajňa Bali Bali, Račianska 90, 831 02 Bratislava. Tovar bude vrátený na náklady a zodpovednosť Kupujúceho s výnimkou prípadov podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z..  Po skontrolovaní tovaru Predávajúci do 14 dní zašle Kupujúcemu naspäť kúpnu cenu tovaru a cenu za dodanie tovaru rovnakým spôsobom, akým došlo k platbe za tovar a dodanie tovaru Kupujúcim. Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia kúpnej ceny tovar a ceny za dodanie tovaru. 

Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí Kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (doklad o zaplatení - faktúra), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

Odstúpenie od Zmluvy sa nevzťahuje na prípady uvedené v ustanovení § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a pri zásielkovom predaji.

Odstúpenie od Zmluvy po uplynutí lehoty 14 pracovných dní je možné len na základe dohody Predávajúceho a Kupujúceho pričom Predávajúci má v tomto prípade právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 20% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena produktu bola chybná

 

Ochrana osobných údajov

 

Predávajúci zhromažďuje a spracováva Kupujúcim poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 122/2013. z.v znení neskorších predpisov. Kupujúci používaním tohto internetového obchodu súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Kupujúci svojou registráciou na internetovom obchode www.balibali.eu súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje Kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o Kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje Kupujúceho nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

 

Ostatné ustanovenia

 

Cena za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku sa stanovuje základnou sadzbou (pri komunikácii prostredníctvom internetu - zdarma).

Predávajúci je viazaný svojou ponukou po dobu vystavenia ponuky na eshope. Právo na výhradu omylov a technických závad týmto nie je dotknuté .

 

Výhrada omylov

 

Vyhradzujeme si právo na zmenu technických, designových alebo iných parametrov výrobkov bez predošlého upozornenia. Napriek našej najlepšej snahe môže dôjsť k omylom pri technických, designových alebo iných parametroch a vyobrazeniach. Za tieto nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa zmluvné strany budú usilovať riešiť dohodou. Ak dohoda nebude možná spor bude riešený na príslušnom súde Slovenskej republiky.

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Reklamačné podmienky internetového obchodu balibali.eu

 

1.     Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2.     V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

3.     Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4.     Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.

5.     Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktoré zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

6.     Právo na záruku zaniká v prípade, že:

k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim

nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru

zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar

poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním

používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

7.     Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

8.     Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

9.     Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedené nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (nie formou e-mailu).

10.   Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

11.   Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

12.   Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby

pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.

reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

13.   Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

14.   Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

15.   Kontakt OC LightPark predajňa Bali Bali, Račianska 90, 831 02 Bratislava, info@balibali.eu